Print

ผู้บริหารสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหาร

 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล                     นายกสมาคม
 2. พลเอกชวลิต จารุจินดา                   อุปนายกสมาคมฝ่ายกิจการพิเศษ
 3. นายวรวิทย์ ชวนะนันท์                    อุปนายกสมาคมฝ่ายบริหาร
 4. นายวัฒน์ ศรีจินตอังกูร                    อุปนายกสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขันและส่งแข่งขัน
 5. นายศาศวัต ศิริสรรพ์                       อุปนายกสมาคมฝ่ายพัฒนาบุคคลากร
 6. นายทวีศักดิ์ สิงห์สมบุญ                  อุปนายกสมาคมฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
 7. นายจตุพล ปรัชญาภรณ์                  เลขาธิการสมาคม
 8. นายเจษฎา แผ่อารยะ                     รองเลขาธิการ และ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
 9. นายสมศักดิ์ อังศกุลชัย                   นายทะเบียน และ เหรัญญิก
 10. นายเอกรินทร์ อรุณสกุล                  กรรมการฝ่ายปฎิคม
 11. นายคเณศ สุทธินรเศรษฐ์                กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 12. นายณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร          กรรมการ
 13. นายสุนันท์ วัฒนบูรณ์                    กรรมการ
 14. นายนิกร ฉันทรัตนโชค                   กรรมการ
 15. นายมังกร จันทรมหาเสถียร             กรรมการ
 16. นายสมพล เก้าเอี้ยน                      กรรมการ
 17. นายธนาพล กุลชัยรัตนา                 กรรมการ
 18. นางจุไรรัตน์ ไกรทัศน์                    กรรมการ
 19. ร้อยโทชัชวิช พวงสาโรจน์              กรรมการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 

 1. พลเอกเพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์               ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา (ตลอดชีพ)
 2. นายทศพร หงสนันทน์                      รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
 3. นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา                กรรมการที่ปรึกษา
 4. นายขจรภัทรณ์ อนะธรรมสมบัติ           กรรมการที่ปรึกษา
 5. ร้อยตารวจตรีสัจกิจชัย ส่องแสงจันทร์   กรรมการที่ปรึกษา
 6. นายจตุรงค์ หลีประสิทธิ์                    กรรมการที่ปรึกษา
 7. นายเอกพงศ์ พลพิพัฒนพงศ์                กรรมการที่ปรึกษา
 8. นายบุญชัย ลาภวัฒนกิจ                   กรรมการที่ปรึกษา
 9. นายกฤตพงศ์ ปานผา                       กรรมการที่ปรึกษา
 10. นายชาคริต เดือนเด่นฟ้า                   กรรมการที่ปรึกษา
Joomla Business Templates by template joomla